جدیدترین مطلب

جا ماندگان تاریخ!

خیزش استثمار شدگان و گرسنگان در ایران فقط زمین را زیر پای جمهوری اسلامی را نلرزاند. همزمان خواب طیف متلون نیروهای راست از ناسیونالیستهای پرو غرب تا اصلاح طلبان برون حکومتی، از دول غربی تا دستگاه تبلیغاتی مانند "ایت الله" بی بی سی، را هم آشفته کرد.  همه و از همه طرف در مقابل "عوام شورشی" و "غیر متخصص" در لباس مشاوران، "خبرگان" سیاسی، "رهبران" و "الیت" متخصص و "واجد شرایط" کسب قدرت سیاسی، "راه حل" و "راه برون رفت" از این "بحران سیاسی" غیرقابل کنترل و غیرقابل مهار، پیش پا گذاشتند. راه حل هایی نه برای رسیدن محرومین به حق و مطالبات شان،  که برای نرسیدن آنها به قدرت، است. راه حل هایی که دقیقا علیه این خیزش و جنبش علیه فقر و برای آزادی و رفاه است.

ادامه مطلب...