جدیدترین مطلب

از "صلح دوفاکتو" تا بحران ناامیدی

هنوز جوهر انتخاب مجدد روحانی بعنوان رئیس جمهوری خشک نشده بود که کشمکش و جدال در جناح پیروز شروع شد. "اصلاح طلبان" سرخورده از "بی وفایی" روحانی و"از پشت خنجر خوردن" خود میگویند و به دنبال راهی برای سربلند کردن مجدد و انجام رسالت و وظیفه تاریخی خوداند. طرح "آشتی ملی" شان قبل از انتخابات که با حمله "آقا" به عقب رانده شد، جای خود را به طرح "صلح دوفاکتو" داد. صلح دوفاکتو میان جناحهای رژیم را "نیاز ملی" میخوانند. هشدار میدهند در اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی امروز، حاشیه ای شدن این جناح و قطع امید جامعه از آنها، "جناح سوم"، مردم ناراضی، را به دنبال "راههای دیگری" برای تغییر خواهد برد. از حالا از انتخابات آتی، از خطر "بحران نا امیدی" و عدم شرکت در آن و "خطر بحران اجتماعی" میگویند. 

ادامه مطلب...