جدیدترین مطلب
فاجعه فلسطین، پیشروی جنبش جهانی و صف بازنده ها

روز دوشنبه ۲۰ مارس دادستان دیوان کیفری بین المللی، کریم اسد احمد خان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت و دو نفر از رهبران حماس را به دیوان کیفری بین‌المللی داده است.

در بیانیه‌ آمده است: ״اسرائیل حق دفاع مشروع از مردمش را دارد اما این حق، اسرائیل و هیچ کشور دیگری را از تعهد به رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه مبرا نمی‌کند. ... و اسرائیل برای دستیابی به اهداف نظامی‌ یا هر هدف دیگری به کشتار، گرسنگی، رنج و آسیب به غیرنظامیان متوسل شده است. ״

پس از دادگاه نورنبرگ این اولین بار است نهاد یا دادگاهی بین المللی تلاش میکند علیه رهبران دول غربی یا متحدین آن رای بدهد. اما اهمیت این درخواست نه در تاثیرات آن بر سرنوشت مردم فلسطین و پایان دادن به جنایت و نسل کشی علیه آنان، که بر سرنوشت دولت اسرائیل، موقعیت دولت امریکا و متحدین آن و شکاف میان این بلوک است. درخواستی که بیش از مشروعیت قانونی، قدرت اجرایی و ... آن وضعیت سیاسی نابسامان ״جامعه جهانی״ و عزیز دردانه شان، دولت اسرائیل، را به نمایش میگذارد و پیامی حاکی از لغو ״مصونیت سیاسی״ اسرائیل، و به موازت آن لغو "مصونیت سیاسی" هیئت حاکمه آمریکا، را دارد. مصونیتی که همین امروز در امریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه توسط مردم لغو شده. مسیری که میرود تا حسابرسی از پرونده های جنایات تاریخی هیئت حاکمه آمریکا علیه شهروندان جوامع دیگر را هم باز کند. 

ریزش های درونی رژیم و سلطنت طلبان بازاریابی برای اتحاد

گفتگوی رادیو نینا با آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست ( خط رسمی)

آسو سهامی: اخیرا مهدی نصیری از چهره های تند رو اصولگرایان سر دبیر و مدیر سابق مسئول روزنامه کیهان در سالهای ۶۷ تا ۷۳ که مدتی است از صف اصول گرایان کنده شده و به یکی از تندرو ترین منتقدین خامنه ایی و نظام تبدیل شده است در گفتگویی با بی بی سی فارسی طرح اتحاد تاجزاده و شاهزاده را مطرح کرده است. طرحی که فرصتی شده تا جریانات بورژوای، از درون حکومتی تا برون حکومتی، خود را به آن سرگرم کنند تا بلکه معضلات درونی جنبش خود را هر چند موقتی هم شده زیر فرش بکنند. امروز همراه با رفیق آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی) درخصوص عکس العملهای طرفین این طرح یعنی اصلاح طلبان و رضا پهلوی و همچنین اصول گرایان بحث و گفتگو داشته باشیم.

سخنرانی در معرفی قطعنامه اوضاع بین المللی

این قطعنامه در مورد تک تک اتفاقات در چهار قاره دنیا و اینکه چرا این اتفاقات می افتد نیست. و در مورد بررسی رابطه قدرتهای جهانی و یا ارتجاع منطقه ای بطور موردی نیست. در مورد بررسی هر تک اتفاقی از جنگ گرفته تا جنبش های اجتماعی نیست.

این قطعنامه در مورد مشخصه های دوره ای است که ما در آن زندگی می کنیم. قطعنامه در مورد مهمترین مولفه های جهان امروز است و در عین حال تلاش میکند اتفاقات، لحظات و یا تحولاتی که به بهترین وجهی این مشخصه، روندها و مولفه های  را نشان دهد بر روی آنها انگشت بگذارد.

"اتحاد" یا بازار مکاره نمایش انشقاق و ریزش درونی

طرح بحث ״اتحاد تاجزاده و شاهزاده״ از طرف مهدی نصیری، سردبیر سابق روزنامه کیهان در سالهای ۶۷ تا ۷۳، که مدتی است از راست ترین ״اصولگرایان״ کنده شده و به یکی از تندترین منتقدین خامنه ای و ״نظام״ تبدیل شده است، برکتی شد تا جریانات مختلف بورژوایی، از درون حکومتی تا برون حکومتی، بتوانند برای مدتی با مشغول شدن به آن صورت خود را با سیلی سرخ نگاه دارند و معضلات درونی جنبش خود را موقتا هم که شده زیر فرش قایم کنند. نگاهی به عکس العمل طرفها و مخاطبین این طرح، اصلاح طلبان و اصولگرایان و رضا پهلوی، از تشویق و غش کردن برای او تا ״نامتعادل״ و ״مشکوک״ خواندن او و ...، خالی از تفنن نیست.

ابتدا این طرح را از زبان نصیری بشنویم که در مصاحبه با بی بی سی طرح میکند:

افتتاحیه کنگره یازدهم

رفقا به همگی شما خوش آمد میگویم و امیدوارم بتوانیم طی این دو روز بحثهای خوبی داشته باشیم. زیاد وقت تان را نمی گیرم چون اسناد زیادی برای بررسی کردن داریم و امیدوارم بتوانیم به همه آنها بپردازیم.

فکر میکنم هر کس به اوضاع امروز دنیا نگاهی بیندازد، احساس دوگانه ای از اضطراب، نگرانی و التهاب، از اوضاعی که به شدت مخاطره آمیز است، در کنار امید از قدرتی که پائین در مقابل جهانی که برایش ساخته اند از خود نشان میدهد، به او دست میدهد. چه بعنوان انسانی که فقط رویدادهای جهان را تعقیب میکند و چه بعنوان کمونیست متحزب در یک حزب کمونیستی که وظیفه خود را تغییر جهان تعریف کرده است. احساس دوگانه ای که تک تک ما حداقل طی یکسال گذشته داشته ایم. دنیایی که در کنار تمام مخاطراتی که برای آن درست کرده اند، در آن عطش به زندگی، عطش به انسانیت، عطش به برابری، عطش به مقابله با این ارتجاع لجام گسیخته فقط آرزوی نهفته در قلبها نیست. بلکه در اعتراضات توده ای وسیع بر سر هر مسئله ای، بر سر معیشت، علیه نسل کشی، علیه کشتار، علیه جنگ، علیه استبداد و ... در تمام دنیا موج میزند. هیچ کشوری نیست که حاکمیت آن بتواند بگوید از این عطش و مقابله و رودررویی در امان است.