مردم آزادیخواه!

سه روز است ایران در آتش خشم شما علیه خشونت و توحش جمهوری اسلامی میسوزد.

مهسا را به قتل رساندند و شما عمیق ترین همدردی را با خانواده مهسا داشتید، در اندوه آنها شریک شدید، مهسا را از آن خود دانستید و در سراسر ایران سیلابی خروشان از اعتراض به این آدمکشی و قوانین کثیف اسلامی علیه زنان، براه انداختید! درود بر شما و موج عظیم اعتراضی که در سراسر ایران براه انداخته اید. حزب ما در هرلحظه و ثانیه ای چه در ایران و چه در خارج از کشوردر کنار و همراه شما بودیم و هستیم.

شما در دل سیلاب اعتراضی تان که رعشه بر اندام حکومت سرتاپا ضد زن انداخته است و هر روز گسترده تر میشود، علیرغم تلاش دوستان دروغین مردم برای به سکوت کشاندن تان، در سکوت به سوگواری ننشستید. در خانه هایتان، سرتاپا خشمگین و بغض در گلو به ماتم ننشستید!

شما همه خشم و غم را به جنشی برای پایان دادن به این توحش، برای آزادی زن، برای زندگی و برای رهایی تبدیل کردید. این جنبشی برای تغییر است و نه تسلیم و رضایت! این جنبشی است برای رهایی از بختک اسلامی، جنبشی که رهایی زن یک رکن جدی آن است.

شما با فریاد "زن، زندگی، آزادی" سد سانسور، سرکوب، حکومت نظامی را شکستید و بار دیگر خشم، اعتراض، نفرت از قوانین پوسیده اسلامی و جنبش خود علیه آپارتاید جنسی و حاکمیت نماینده آنرا به گوش جهانیان رساندید.

زنان و دختران از سقز تا تهران جسورانه حجاب از سر برداشتند و آنرا به آتش کشیدند، دانشجویان همراه مردم سنندج فریاد زدند "کردستان گورستان فاشیستها است" و کارگر هفت تپه اعلام کرد "قتل عمد دولتی مهسا بیجواب نخواهد ماند"! از سقز تا رشت، از تهران تا تبریز، از مشهد تا شیراز، زیر پای شما به لرزه در آمد. درود بر شما و عزم و اراده تان!

اما این هنوز آغاز کار ما است.

بیائید با هم در احترام به ارزش زندگی مهسا و صدهاهزار مهسایی که هر روز زیر چرخ حجاب و زن ستیزی از کودکی تا سالمندی از تولد تا مرگ، قربانی میشوند، حجاب را به قدرت خود جمع کنیم! آن را دور بیاندازیم! مهسا قربانی قوانین و مقررات ضدزن و حجاب شد! قوانین و مقرراتی که در آن جان انسان به اندازه حیات گیاهان هم ارزش ندارد. امروز نام تراژدی مهسا در سراسر جهان به تحمیل حجاب گره خورده است. باید تراژدی قتل مهسا را به مقاومت در مقابل اوباش اسلامی برای تحمیل حجاب تبدیل کرد! بیایید کوچه ها و خیابانها و محل های کار و زندگی، که تحت حاکمیت قوانین ضدزن اسلامی برای زنان ناامن و خطرناک و ناسالم است، را به نیروی خود امن، سالم و انسانی کنیم.

بیایید در محله و کارخانه و دانشگاه دست مذهب و دستگاه محافظ آنرا از زندگی مان کوتاه کنیم. بیائید به قدرت متحد خودمان بساط "گشت ارشاد" و "نهی از منکر" را یکبار برای همیشه جمع کنیم. اعتراض در خیابان و دانشگاه و ... را به تسخیر آنها، به حاکم کردن قوانین خودمان تبدیل کنیم. تنها راه عقب راندن این جانوران همین است و بس. باید چنان درسی به این اوباشان جبون داد که دیگر جرات دست درازی به هیچ زنی را به خود ندهند. باید قلم پا و دست هر کسی که فکر میکند هنوز میتوان به روی ما دست بلند کند، برای اجرای قوانین ضدزن و ضدبشری اسلامی امر و نهی کند، و شلیک کند، را شکست و آمرین این توحش را از کرده خود پشیمان کرد. 

اگر میخواهیم مهسا های دیگر قربانی توحش سازمان یافته حاکم نشوند، اگر میخواهیم سپیده ها، اسماعیل ها، رضاهای دیگری قربانی شکنجه نشوند، اگر میخواهیم نویدهای دیگری قربانی خشونت دولتی نشوند، باید بساط اینها را همین امروز در محل زندگی جمع کنیم. همین امروز آزادی زن و زندگی را در محله و دانشگاه و شهر حاکم کنیم.

شوراهای مردمی خود را برپا کنیم، قوانین انسانی خود را به قدرت متحد و متشکل خود حاکم کنیم. از امنیت زندگی خود و بخصوص زنان در مقابل تعرض وحوش اسلامی با قدرت تمام دفاع کنیم. این تنها و قدرتمند ترین ابزار ما برای عقب راندن و شکست جمهوری اسلامی است. جدالهای جدی تری در راه است باید برای آن آماده شد.

یکبار دیگر به شما، به جسارت و عزمتان درود میفرستم.

آذر مدرسی

۲۸ شهریور ۱۴۰۱