جنگ در یمن، بمب گذاری در بغداد، کشتار در لیبی، حمله نظامی به سوریه، کشمکش ترامپ و دمکراتها در امریکا، کشتار مردم فلسطین، جنگ اقتصادی امریکا و چین، کشمکش میان اروپا و امریکا، دخالت روسیه در خاورمیانه، ترور، فرار صدها هزار نفر، آوارگی و فقر میلیونی، کشتار و جنگ و ویرانی و .... خبرهایی است که هر روز در میدیای رسمی پمپاژ میشود. دنیایی که این میدیا ترسیم میکند دنیای کشمکش میلیتاریستی، سیاسی و اقتصادی قدرتهای امپریالیستی و نیروهای حاشیه ای آنها است. دنیای سیاهی که برای میلیونها انسان در این کره خاکی جز کشتار و آوارگی، فقر و بیکاری، استیصال و بی افقی مطلق چیزی به ارمغان نیاورده است!

اما این همه واقعیت دنیای امروز نیست. در کنار این کشمکشهای و تباهی، جدال دیگری در اعماق این دنیای سیاه در جریان است. جدالی که میدیای رسمی و دست راستی علاقه زیادی به منعکس کردن آن ندارند و حتی المکان آنرا سانسور میکنند. جدال برای جهانی بهتر!

جدال برای رفاه و آزادی، علیه فقر و فلاکت و فساد، جدال برای رهایی از دنیای سیاه و پر از کثافات بورژوازی! جدال طبقه کارگر و اکثریت محروم با مشتی انگل و مفتخور در قدرت! باید سر را برگرداند و گوش را به زمين چسباند تا صدای پای جنبش طبقه کارگر و محرومان را برای تغییر جهان شنید.

شیلی ده روز است که شاهد تظاهرات خیابانی، اعتصاب عمومی در اعتراض به فقر و فساد مالی است. اعتراضاتی که تا بحال نزدیک به ۱۵ نفر کشته و بیش از دو هزار نفر زخمی  داشته است. رئیس جمهوری شیلی به حاکمیت هشدار داده که "جنگ با دشمنی نیرومند" در جریان است. در اکثر شهرهای بزرگ شیلی حکومت نظامی برقرار شده و ۲۰ هزار نیروی ذخیره ارتش را به برای این جنگ بزرگ با طبقه کارگر و اقشار تهیدست به خیابانها ریخته اند! همانطور که پینوشه از نیروهای ذخیره ارتش برای سرکوب اعتراضات کمک گرفت!.

بیش از دو هفته است خیابانهای بیروت و شهرهای بزرگ لبنان زیر پای مردم محروم و طبقه کارگر لبنان به لرزه درآمده است. اعتراض به ریاضت اقتصادی، به فساد مالی گریبان همه نیروها و احزاب حاکم را گرفته است. عقب نشینی های دولت لبنان، تهدید های حزب الله که "اگر به خیابان بیاییم، از آن خارج نخواهیم شد تا به خواسته‌هایمان برسیم"! و "خیال سرنگون کردن را از سر بیرون ببرید" هم نتوانست مردم معترض را عقب بنشاند. اعتراض علیه فقر، که برخلاف تصویر "قومی و مذهبی" میدیای دست راستی از جامعه لبنان، همه احزاب قومی و مذهبی را دشمن رفاه و آزادی و سعادت خود میداند. اعتراضاتی که تئوریسین های دولتی در لبنان از آن بعنوان "بحران سیاسی-اجتماعی" و "خطر انقلاب اجتماعی" نام میبرند.

خیزش میلیونی طبقه کارگر و محرومین علیه فقر و فساد مالی در عراق، علیه حاکمیت میلیشیایی و مافیایی احزاب قومی و مذهبی، برای رفاه، آزادی و رهایی از ترور و سرکوب زمین را زیر پای حاکمین در بغداد و تهران لرزاند. خیزشی که شروع دور جدیدی در تاریخ مبارزه طبقاتی در عراق است. همانطور که خیزش دیماه در ایران بود.

در امریکا چند هزار کارگر ماشین سازی در ۶ کارخانه و ۲۵ هزار معلم در شیکاگو بیش از دو هفته است برای رفاه و علیه بیکارسازی ها در  اعتصاب اند.

جلیقه زردها دوباره در اعتراض به ریاضت اقتصادی خیابانهای پاریس را به اشغال خود در آوردند.

ایران صحنه کشمکشی دائم میان طبقه کارگر، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و مردان آزدیخواه با یکی از مستبدترین حاکمیتهای بورژوازی است. امروز کارخانه، دانشگاه، مدارس، ورزشگاه و حتی زندانها صحنه جدالی دائمی میان مردمی است که به چیزی کمتر از رفاه و آزادی و برابری تمام و کمال رضایت نمیدهند و طبقه کارگری که تمام قد و آگاه به رسالت خود در صف مقدم این جدال ایستاده است.

دنیا بر خلاف تصویر میدیای رسمی فقط صحنه جدال دول و قدرتهای ارتجاعی، صحنه تعرض لجام گسیخته بورژوازی به زندگی و آزادی و سعادت بشریت نیست. از ایران تا امریکا، از لبنان تا فرانسه و از عراق تا شیلی، از مصر و تونس تا یونان و اسپانیا شاهد جنگی عظیمتر، بنیادی تر برای زیر و رو کردن دنیای سیاه دست ساز بورژوازی به میدان آمده است. جدال برسر آینده بشریت، برای جامعه ای آزاد، برابر، انسانی و مرفه! جنبشی عظیم و قدرتمند که بورژوازی را در سراسر دنیا به هراس انداخته است. جدالی که طبقه کارگر و جنبش کمونیستی آن میرود تا مهر خود را بر آن بزند.

در این جدال طبقه کارگر آگاه ایران، طبقه کارگری که با قدرت پرچم و آلترناتیو سوسیالیستی خود را در مقابل حاکمیت و جامعه قرار داده و به نماینده آزادیخواهی، برابری طلبی و عدالتخواهی مردم تبدیل شده است، میتواند با انقلاب کارگری خود طلیعه دار آینده آزاد و مرفه و برابر در جهان شود.

 

منتشر شده در نشریه حکمتیست شماره ۲۷۹

به اشتراک گذاری این مطلب

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter