پیام دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

مردم آزادیخواه!

خیزش دیماه علیه فقر و فلاکت و خفقان زمین را زیر پای حاکمین به لرزه در آورد. زمین لرزه ای که چهره جامعه و صحنه سیاست را زیر و رو کرده و حکم رفتن جمهوری اسلامی را از طرف بخش اعظم جامعه، طبقه کارگر، مردم محروم صادر کرد. اعلام کرد که خواست مردم نه اصلاح و اعتدال حکومت اسلامى، بلکه سرنگونى بی قید و شرط آن بدست خود است. امروز حتی خود حاکمیت از عدم مشروعیت رژیم، از اینکه حکومت اقلیتی ناچیز در جامعه اند و از ناتوانی خود در حاکمیت کردن و از نزدیک بودن رفتن خود میگویند.

پاشنه آشیل این خیزش و این جنبش برای سرنگونی جمهوری اسلامی را همه، از حاکمان تا محکومین، نداشتن پرچمی روشن برای سرنگونی و به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و نداشتن رهبری میدانند. به همین دلیل همه نیروهای سیاسی از راست تا چپ، درون حکومتی یا برون حکومتی تلاش میکنند رنگ و مهر خود را به این اقیانوس نفرت از جمهوری اسلامی بزنند.

نیروهای راست از سلطنت طلب و جمهوریخواه و لیبرال تا اصلاح طلب "رادیکال شده" و حتی بخشی از حاکمیت پروژه دست بدست کردن قدرت از بالا و بدون دخالت مردم را در دستور خود قرار داده اند. طرح هایی چون"رفراندم"، "آشتی ملی" یا کودتا در بالا، هشدار به سوریه ای کردن جامعه در صورت شکست پروژه های دیگر و ..... همه و همه سناریوهای مختلف نیروهای راست علیه جنبشی است که میخواهد با قدرت خود، و از پایین، بساط حاکمیت را به زیر بکشد. طرح هایی که تحت عنوان ریاکارانه "مقابله با خشونت"، به بازار سیاست وارد شده است، طرح هایی که رسما تسلیم در مقابل خشونت رسمی و قانونی حکومت و ترس از تهدید ناتو و خشونت سازمان ملل را تبلیغ میکند، چیزی نیست جز سناریوی ادامه حیات جمهوری اسلامی! این سناریو ها، طرح هایی است که ممانعت از دخالت مستقيم مردم در شکل دادن به قدرت و تعیین حکومت آتی، و به قدرت رساندن نیروی راست دیگری را، از بالا و با معاملات و توطئه و .. ، در دورنما و افق گذاشته است. این طرح های ضدمردمی، تنها و تنها به این دلیل میدان پیدا کرده است که ما، صف جنبش آزادی و برابری، صف دهها میلیون محروم تشنه خلاصی از جمهوری اسلامی، هنوز افق و آلترناتیو خود را، در بعد اجتماعی و در میدان اصلی سیاست، در مقابل افق ها و طرح های ضدمردمی که امروز در میدان است، قرار نداده است.

از این رو عاجل و ضروری است که در مقابل همه این طرح های ارتجاعی نیروهای راست، طبقه کارگر، زنان و مردان آزادیخواه، مردم محروم تشنه آزادی، رفاه، برابری و امنیت، پرچم روشن خود برای سرنگونی جمهوری اسلامی و آینده ای روشنرا به اهتزاز درآورند.

"مشنور سرنگونی جمهوری اسلامی" پرچم این پیروزی است. منشوری که اجرای فوری نیازها و مطلبات جنبش محرومان، جنبش آزادی و برابری زن و مرد، جنبش ضداستثمار و بهرکشی و بیگاری از طبقه کارگر،است. نزديک ترين، مطمئن ترين، کم هزینه ترین و غیرخشونت آمیزترین راه رسیدن به این آینده، سرنگونى جمهورى اسلامى توسط قیامی توده ای و تضمين "منشور سرنگونى جمهورى اسلامى" است. جنبش ما در مقابل همه جنبش های دیگر، باید به آلترناتیو و پرچم و سناریوهای کسب قدرت سیاسی در سیر سرنگونی جمهوری اسلامی را همین امروز، شکل بدهد. "منشور سرنگونی جمهوری اسلامی"، پرچم، چهارچوب و مسیر پیشروی جنبش ما و شرایط پیروزی آن را تعریف کرده است.

حزب حکمتیست(خط رسمی) برای سرنگونی جمهوری اسلامی توسط قيام طبقه کارگر و توده وسيع مردم آزاديخواه ايران و تضمین این منشور مبارزه میکند. حزب ما، شما را به متحد شدن حول این منشور علیه جمهوری اسلامی و علیه همه طرح های ارتجاعی نیروهای دست راستی برای آینده ایران فرا میخواند.

کارگران، زنان و مردن آزادیخواه!
شما تنها نیروی واقعی و تعیین کننده در سرنگونی جمهوری اسلامی و تحقق همه آمال انسانی و عدالتخواهانه خود هستید. "منشور سرنگونی جمهوری اسلامی" را به پرچم اعتراض و مبارزه رادیکال خود علیه حاکمیت تبدیل کند. حول این منشور متحد و متشکل شوید. در کارخانه، در محل کار، در محلات، دانشگاهها، مدارس و ...... حول این منشور متحد شوید و آنرا سرلوحه مبارزات امروز و آتی خود برای دستیابی به آینده ای بهتر و انسانی، برای دست یابی به آزادی، برابری، رفاه و امنیت خود تبدیل کنید. در مقابل طرح های ارتجاعی مانند رفراندم و آشتی ملی و ..... نیروهای راست که از قدرت شما بیشتر از جمهوری اسلامی هراس دارند، "منشور سرنگونی جمهوری اسلامی" را به اهتزاز در آورید.


آذر مدرسی


اسفند ۱۳۹۶

به اشتراک گذاری این مطلب

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter