کمونیست: کنگره نهم حزب حکمتیست علنی برگزار میشود و به این اعتبار ورود احزاب و جریانات سیاسی و اپوزیسیون سیاسی جمهوری اسلامی در آن آزاد است. همچنین حزب از بخشی از شخصیتهای سیاسی- اجتماعی و ... برای شرکت در کنگره دعوت کرده است. از نظر شما ویژه گی این کنگره و اهمیت آن در چیست؟ مهم ترین مسائل در مقابل حزب و این کنگره که در جریان است چه هستند و کنگره به کدام مسائل باید جواب بدهد؟

آذر مدرسی: تصمیم به برگزاری کنگره علنی را کمیته مرکزی حزب در پلنوم چهلم خود در شهریور ۶۹ (سپتامبر ۲۰۱۷)  یعنی قبل از خیزش دیماه گرفت. در این پلنوم یکی از مباحث مهم مولفه های جدید اوضاع پرتلاطم سیاسی در ایران و استنتاجات سیاسی و عملی آن برای حزب و همینطور ضرورت ایفای نقش جدی تر و اساسی تر حزب در اوضاع  بود.

طبیعتا خیزش مردم در دیماه برای خلاصی از رژیم حاکم، بویژه وزن طبقه کارگر و مردم محروم در این جنبش و رادیکالیسم و پتانسیل چپ آن، مهر خود را به این کنگره و مباحث آن خواهد زد. کنگره باید در ادامه مباحث و سیاستهای تاکنونی حزب یکبار دیگر به این جنبش، به کمبودها و نیازهای آن برای پیروزی خود، به روندهای ممکن در سیر سرنگونی، به راههای متشکل و آماده کردن طبقه کارگر و مردمی که بری رفاه، آزادی، امنیت و عدالت اجتماعی به میدان آمدند و همینطور به راههای مقابله با آلترناتیوهای بورژوایی و متحد کردن طبقه کارگر و بخش اعظم مردم  آزادیخواه حول پرچمی رادیکال و انقلابی برای پیروزی بپردازد.

امروز مسائل متعددی در مقابل ما کمونیستها قرار گرفته است. باید یکبار دیگر در پرتو اوضاع امروز به آرایش نیروهای سیاسی در درون حاکمیت و بیرون آن، به آلترناتیوها و پرچمهایی که جریانات راست درمقابل جامعه قرار میدهند، به نقش قدرتهای منطقه ای و بین المللی و مهمتر از همه به نقاط قوت و ضعف جنبشی که برای جمع کردن بساط جمهوری اسلامی به میدان آمده، به وزن و نقش بخشهای مختلف جامعه، جنبش کارگری، جنبش رهایی زن و .... نگاه کرد و خود را برای تحولات آتی آماده کرد.

باید یکبار دیگر نقشه مان برای به پیروزی رساندن جنبشی که در دیماه در مقابل کل حاکمیت قد علم کرد، تدقیق کنیم.

اوضاع سیاسی در ایران به شدت متحول است و حزب ما باید برای همه احتمالات در آینده سیاسی ایران و جوابگویی به نیازهای جنبش مان آماده باشد. اوضاع امروز تعجیل و سرعت عمل بسیار بیشتری را از ما میطلبد. این کنگره باید روشن و رسا آمادگی، تعجیل حزب ما برای رفتن به قسمت گود استخر، عرض اندام بعنوان حزبی قابل انتخاب برای رهبری مبارزات انقلابی طبقه کارگر و مردم آزادیخواه اعلام کند. به این معنی این کنگره همزمان در مورد خود حزب هم هست. آماده کردن و بوجود آوردن بالاترین درجه اتحاد، همدلی و همنظری در صفوف حزب در مورد خطیر بودن اوضاع امروز، در مورد امکانی که برای ایفای نقش ما کمونیستها در جدالهای تعیین کننده در پیش رو بوجود آمده و بالاخره به نقشی که حزب ما میتواند و باید در ایندروه ایفا کند و ... وظیفه کنگره است.

اگر نمایندگان کنگره با این توقع که حزب حکمتیست (خط رسمی) باید در قامت رهبر جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی توسط قیامی توده ای ظاهر شود، کنگره را ترک کنند و خود را برای اینکار عظیم آماده کنند، کنگره موفقی داشته ایم.

 کمونیست: بخشی جدی از تشکیلات حزب و کادرها و فعالین آن در ایران است، رابطه این بخش و دخالت آنها در مباحاثت کنگره چگونه تامین میشود؟

آذر مدرسی: اگر خفقان جمهوری اسلامی نبود این کنگره شاهد حضور نه فقط نمایندگان بلکه شاهد حضور همه اعضا و فعالین حزب در ایران، شاهد حضور کارگران کمونیست و زنان و مردان آزادیخواهی بود که در کنار ما در مورد مهمترین مسائلی که به زندگی، رفاه، آزادی و برابری در این جامعه برمیگردد بحث و تبادل نظر میکردند. متاسفانه حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی این امکان را از همه ما گرفته و ما را از حضور این رفقا و همه کمونیستهای دیگر در کنگره محروم کرده است. قطعا عدم حضور این رفقا، کمونیستهایی که زیر حاکمیت مختنق جمهوری اسلامی به آگاهگری، سازمان دادن مبارزه، پراتیک کردن سیاستهای حزب و تقویت کمونیسم در میان طبقه کارگر، زنان، جوانان و مردم محروم مشغولند، در کنگره های حزب یک نقطه ضعف جدی است و طبیعتا تاثیرات منفی خود را بر فضای کنگره و مباحث آن خواهد داشت.

اما عدم حضور فیزیکی این رفقا به هیچ عنوان به معنی عدم حضور سیاسی آنان در مباحث و تصمیمات کنگره نیست. تا جائیکه به تامین دخالت قانونی این بخش از حزب برمیگردد ما سنتا حضور این رفقا را در کنگره و نمایندگی این بخش از تشکیلات را تامین کرده ایم و در این کنگره هم همینطور خواهد بود.

در مورد دخالت در مباحث کنگره هم فاصله جغرافیایی این رفقا با رهبری حزب و بخش علنی و خارج کشور حزب به هیچ وجه به معنی فاصله سیاسی، فاصله مشغله ها، فاصله اولویتهای این دو بخش نیست. ما یک حزب متحد در دو جغرافیای مختلف هستیم. در نتیجه جوابگویی به مسائلی که امروز در مقابل ما قرار گرفته است، مسائلی در مقابل کل حزب چه رفقای ما در داخل ایران و چه خارج ایران است و جوابگویی به آنها هم وظیفه کل حزب است.

رفقای حزب در داخل ایران به روال سابق مباحث، سیاستها، اولویتهایی که فکر میکنند در کنگره باید مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیرد را، از طرق امن و مناسب، برای رهبری حزب میفرستند.

 کمونیست: آیا پیام ویژه ای برای فعالین حزب در ایران و کلا فعالین کمونیست در مقطع برگزاری این کنگره و یا به این مناسبت دارید؟

آذر مدرسی: همانطور که گفتم کنگره نهم حزب در دوره خطیری برگزار میشود و به همین دلیل دخالت فعال رفقای حزب، در داخل ایران، در پروسه تدارک سیاسی و مباحث کنگره قطعا نقش و تاثیر جدی در هم جهت، هم اولویت، هم تصور شدن و مهمتر از همه در شریک شدن در تعجیل و سرعت عمل کل حزب در جوابگویی به نیازهای ایندوره از مبارزه طبقاتی خواهد داشت.

تنها پیام من به این رفقا این است که اجازه ندهند فاصله جغرافیایی مانعی برای دخالت فعالشان در مباحث کنگره شود. رهبری حزب از همه امکانات خود استفاده میکند که ملزومات دخالت شما را به بهترین وجهی فراهم کند. نظرات، انتقادات، پیشنهادات، اسناد شما به کنگره در رابطه با مسائل سیاسی یا سبک کاری، سازمان و پراتیکی میتواند تصویری همه جانبه تر از حزب، مسائل و مشغله هایش بدهد. مهمتر اینکه دخالت شما در مباحث بالاترین مجمع حزبی  امکانی برای شریک کردن سایر نمایندگان با مشغله ها، اولویتهای خود و بالاخره تاثیر گذاری در حیات سیاسی و تشکیلاتی حزب است. امیدوارم از این امکان بهترین استفاده را بکنید.

جای تک تک شما در کنگره خالی است اما ما مشتاقانه منتظر دخالت فعال و مباحث، پیشنهادات ارزشمندتان در کنگره هستیم.

 

۱۴ اسفند ۱۳۹۶ (۵ مارس ۲۰۱۸)

منتشر شده در نشریه کمونیست ماهانه، دور دوم، شماره ۲۲۶

 

به اشتراک گذاری این مطلب

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter