آذر مدرسی، جنگ موصل فصل دیگری از جدال قطبهای ارتجاع