اعدام نوید افکاری، به تحرکی انسانی در اعماق جامعه دامن زد، تحرکی که خبر از تغییر حال و هوای جامعه میدهد! تحرکی که نه تظاهرات میلیونی است و نه اعتصاب کارگری، اما وسیعا فضا را بر جمهوری اسلامی تنگ کرده است!

جمهوری اسلامی که با اعدام مخفیانه و جبونانه نوید افکاری، انتقام از خیزشهای پیشین و "حمله پیشگیرانه" علیه خیزشهای بعدی را هدف قرار داده بود، با عکس العملی غیرمنتظره روبرو شد.

خاکسپاری نوید افکاری را شبانه و به دور از چشم همگان و تحت نظارت اوباش حکومتی انجام دادند، مادر نوید را از وداع و آخرین بوسه بر چهره فرزند محروم کردند. در مقابل مردم با بوسه باران کردن پوسترهای نوید با او وداع کرده و خانواده اش را در آغوش گرم خود گرفتند، مراسمهای بزرگذاشت نوید را در شیراز و شهرهای مختلف برگزار کردند، شهر را با پوسترهای نوید تزئین کردند، با فریادهای "نوید قهرمان" پاسخ قاتلین را دادند و با تاجهای گل بر مزار قهرمان شان رفتند و  نیروهای سرکوب و اوباش رژیم جرات نکردند دست از پا خطا کنند!

این بزرگداشت و فریادهای بغض آلود "نوید قهرمان" دادخواهی مردم علیه چهل سال کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی، که به نام "ضدا انقلاب"، "معاند"، و به جرم "اقدام علیه امنیت ملی" و .....، توسط جلادان جمهوری اسلامی در برابر جوخه هاى اعدام در سراسر ايران، است. "نوید قهرمان" فریاد مردمی است که چشم در چشم جانیان حاکم دوخته و با افتخار و جسارت یاد دهها هزار انسان شریف و آزادیخواهی که در سیاهچالهای رژیم، در برابر جوخه های اعدم، در قتلهای زنجیره ای، در ترورهای سازمانیافته و دولتی، این قهرمانان جدال برای خلاصی از حکومت ترور و اعدام را گرامی میدارند. این اعلام کیفرخواست میلیونها انسان علیه چهار دهه جنایت سازمان یافته و دولتی به دنیا است. 

اگر دیروز فقط اسماعیل بخشی بود که جسورانه سکوت را شکست و شکنجه گران، اعترافات اجباری و پرونده سازی ها را علنی افشا کرد و آنها را به مصاف طلبید، امروز خانواده زندانیان سیاسی، سکوت را شکسته و از شکنجه، اعترافات زیر شکنجه و دادگاههای نمایشی عزیزان خود میگویند! اگر دیروز کارگر هفت تپه از بیهودگی امید به "رافت اسلامی" دستگاه قصائیه میگفت، امروز دهها و صدها خانواده اعلام میکنند "رافت اسلامی" یعنی شکنجه و اعدام!، قاتلین و شکنجه گران را به مردم معرفی میکنند و برای نجات جان عزیزان خود دست همیاری به سوی میلیونها انسان تشنه آزادی و برابری دراز میکند. این فراخوانی است برای تحرکی عظیم و انسانی برای پایان دادن به بساط اعدام! 

اگر قوه قضائیه پشت درهای بسته، در بیدادگاههای خود مردم معترض و آزدیخواه را "محاکمه" میکند، اگر دیوار سانسور را چنان بلند و محکم کرده اند که کسی نعره شکنجه گران و فریاد شکنجه شدگان را نشوند، مردم در خیابانها، با گلباران عکسهای نوید افکاری، با قهرمان خواندن آن، با موج وسیع دادخواست خانواده زندانیان سیاسی که در خطر اعدام قرار دارند، با افشا شکنجه ها، اعترافات اجباری و زیر شکنجه، از پرونده سازی ها و دادگاههای فرمایشی، نه فقط دیوار سکوت را شکستند که در مقابل چشم جهانیان سران جمهوری اسلامی و همه قاتلین و آمرین و عاملین اعدامها، قتلها، ترورها، عاملین چهار دهه جنایت در ایران را در دادگاهی مردمی و علنی بر صندلی اتهام نشانده و به محاکمه کشیده اند!

حال و هوای جامعه تغییر کرده است! مردمی که مدتها است علیه جانیان حاکم کیفرخواست خود را داده اند، محاکمه قاتلین و جانیان واقعی، عاملین صدها هزار اعدام را آغاز کرده اند!

 

۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰

منتشر شده در نشریه هفتگی حکمتیست شماره ۳۲۶

 

 

به اشتراک گذاری این مطلب

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter